فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
11 فالوور ایرانی (70%) + لایک 3 پست آخر توضیحات 113,000  تومان 30000/100 فعال
10 فالوور ایرانی (جدید) توضیحات 125,000  تومان 25000/100 فعال
2 فالوور ویژه ایرانی (80% ایرانی) توضیحات 135,000  تومان 10000/100 فعال
9 فالوور ایرانی + لایک 3 پست اخر + استوری (پیشنهادی) توضیحات 150,000  تومان 15000/500 فعال
6 فالوور 90% ایرانی توضیحات 158,000  تومان 10000/200 فعال
4 فالوور ایرانی فوق کیفیت توضیحات 180,000  تومان 5000/100 فعال
8 فالوور اینستاگرام فول ایرانی [پیشنهادی] توضیحات 210,000  تومان 20000/50 فعال
7 فالوور 100% ایرانی + لایک ۵ پست آخر توضیحات 240,000  تومان 30000/500 فعال
1 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 720,000  تومان 1000/1000 فعال
3 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 975,000  تومان 1000/1000 فعال
5 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 1,125,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
15 فالوور اژدها (آپدیت جدید) توضیحات 23,000  تومان 500000/10 فعال
25 فالوور میکس کم ریزش توضیحات 23,000  تومان 100000/10 فعال
18 فالوور خارجی ارزان توضیحات 26,000  تومان 10000/100 فعال
16 فالوور خارجی + جبران ریزش 60 روزه توضیحات 41,000  تومان 300000/10 فعال
22 فالوور خارجی پرسرعت توضیحات 42,000  تومان 100000/10 فعال
21 فالوور خارجی کیفیت عالی توضیحات 45,000  تومان 300000/10 فعال
14 فالوور با کیفیت خارجی توضیحات 47,000  تومان 100000/10 فعال
23 فالوور خارجی (اپلیکیشنی) توضیحات 48,000  تومان 50000/100 فعال
24 فالوور باکیفیت سریع توضیحات 53,000  تومان 100000/10 فعال
17 فالوور باکیفیت سریع + جبران ریزش 365 روزه توضیحات 57,000  تومان 100000/10 فعال
20 فالوور واقعی خارجی توضیحات 60,000  تومان 50000/10 فعال
19 فالوور میکس عربی توضیحات 75,000  تومان 1000/10 فعال
لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
27 لایک ایرانی + 20% هدیه توضیحات 6,000  تومان 200000/100 فعال
30 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 6,000  تومان 150000/100 فعال
28 لایک میکس ایرانی توضیحات 9,000  تومان 50000/100 فعال
31 لایک 40% ایرانی جدید توضیحات 15,000  تومان 25000/100 فعال
29 لايک ایرانی (سرور آتش) توضیحات 21,000  تومان 25000/50 فعال
26 لایک باکیفیت (50% ایرانی) توضیحات 23,000  تومان 30000/100 فعال
36 لایک 90% ایرانی توضیحات 26,000  تومان 10000/100 فعال
35 لايک ایرانی + 50% سیو + 50% شیر توضیحات 45,000  تومان 20000/200 فعال
32 لایک ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 68,000  تومان 15000/100 فعال
38 لایک 100% ایرانی توضیحات 68,000  تومان 20000/50 فعال
37 لایک ایرانی (پرومکس) توضیحات 83,000  تومان 20000/100 فعال
33 لایک خانم ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 90,000  تومان 15000/50 فعال
34 لایک مرد ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 90,000  تومان 15000/50 فعال
ویو (IGTV / Reels/ Video)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
41 ویو ویدیو ارزان توضیحات 4,000  تومان 10000/100 فعال
42 ویو ویدیو نیترو توضیحات 6,000  تومان 100000/100 فعال
45 ویو اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 6,000  تومان 150000/100 فعال
43 ویو ویدیو + 50 درصد لایک ایرانی توضیحات 11,000  تومان 50000/200 فعال
40 ویو ویدیو (اکسپلور) توضیحات 14,000  تومان 200000/100 فعال
39 ویو ویدیو (با کیفیت) توضیحات 17,000  تومان 100000/100 فعال
استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
50 ویو استوری ارزان (جدید) توضیحات 9,000  تومان 50000/10 فعال
53 ویو استوری سریع توضیحات 14,000  تومان 10000/10 فعال
54 ویو استوری (عربی) توضیحات 17,000  تومان 10000/10 فعال
55 ویو استوری (آذربایجان + ترکیه) توضیحات 17,000  تومان 10000/10 فعال
49 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 18,000  تومان 10000/10 فعال
46 ویو استوری همیشه پایدار توضیحات 26,000  تومان 10000/100 فعال
52 ویو + لایک استوری (کیفیت بالا) توضیحات 83,000  تومان 10000/10 فعال
47 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 150,000  تومان 10000/100 فعال
48 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 150,000  تومان 10000/100 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
56 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 53,000  تومان 100000/10 فعال
62 ممبر اد اجباری + ویو 10 پست آخر توضیحات 74,000  تومان 10000/2000 فعال
63 ممبر اد اجباری + ویو (10 پست آینده) + ری اکشن میکس مثبت تلگرام (10 پست آینده) توضیحات 113,000  تومان 30000/2000 فعال
60 ممبر اد اجباری (کانال زیر 300 کا) توضیحات 128,000  تومان 8000/1000 فعال
64 ممبر آپلودر کانال تلگرام توضیحات 405,000  تومان 10000/1000 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
67 ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات 120,000  تومان 100000/2000 فعال
69 ممبر ادلیست گروه ظرفیت بالا توضیحات 123,000  تومان 50000/2000 فعال
68 ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات 128,000  تومان 100000/1000 فعال
66 ممبر گروه به گروه تلگرام (واقعی) توضیحات 375,000  تومان 5000/1000 فعال
70 ممبر آپلودر گروه تلگرام توضیحات 405,000  تومان 10000/1000 فعال
بازدید پست های اخیر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
72 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 5,000  تومان 10000/100 فعال
76 بازدید 10 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 9,000  تومان 50000/100 فعال
73 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 18,000  تومان 2000/100 فعال
74 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 45,000  تومان 50000/200 فعال
75 بازدید 50 پست تلگرام (سرور بتا) توضیحات 45,000  تومان 300000/1000 فعال
71 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 53,000  تومان 15000/300 فعال
لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
80 بازدید لایو ( 15 دقیقه ) توضیحات 60,000  تومان 20000/10 فعال
81 بازدید لایو ( 30 دقیقه ) توضیحات 128,000  تومان 20000/10 فعال
82 بازدید لایو ( 60 دقیقه ) توضیحات 225,000  تومان 20000/10 فعال
78 بازدید لایو + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات 330,000  تومان 10000/10 فعال
83 بازدید لایو ( 90 دقیقه ) توضیحات 345,000  تومان 20000/10 فعال
79 بازدید لایو + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات 675,000  تومان 10000/10 فعال
77 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 750,000  تومان 2000/20 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
84 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 9,000  تومان 10000/50 فعال
88 اشتراک گذاری اینستاگرام (سرعت بالا) توضیحات 38,000  تومان 50000/10 فعال
89 shares (اشتراک گذاری) پست (سرعت بالا) توضیحات 45,000  تومان 1000000/100 فعال
85 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 150,000  تومان 10000/20 فعال
87 ممبر کانال اینستاگرام توضیحات 525,000  تومان 10000/10 فعال
سابسکرایب (دنبال کننده)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
91 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 420,000  تومان 15000/50 فعال
92 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 450,000  تومان 15000/50 فعال
90 سابسکرایب یوتیوب (کم ریزش) توضیحات 1,800,000  تومان 5000/150 فعال
واچ تایم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
94 واچ تایم یوتیوب (5 دقیقه ای) توضیحات 750,000  تومان 1000/100 فعال
95 واچ تایم یوتیوب (60 ثانیه) (واقعی) توضیحات 5,100,000  تومان 500/5 فعال
93 واچ تایم یوتیوب ( واقعی-ویدئو طولانی ) توضیحات 10,500,000  تومان 1000/50 فعال
لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
97 لایک یوتیوب (فوق ارزان) توضیحات 23,000  تومان 10000/100 فعال
98 لایک ویدیو short یوتیوب (باکیفیت و سریع) توضیحات 75,000  تومان 30000/10 فعال
96 لایک یوتیوب (ظرفیت بالا) توضیحات 120,000  تومان 100000/20 فعال
99 لایک یوتیوب + 20% کامنت ایموجی (باکیفیت) توضیحات 225,000  تومان 100000/100 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
105 ایمپرشن X (ارزان) توضیحات 3,000  تومان 500000/100 فعال
100 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 14,000  تومان 10000/20 فعال
103 کلیک لینک توییتر توضیحات 23,000  تومان 100000/100 فعال
104 ایمپرشن X توضیحات 35,000  تومان 10000/100 فعال
101 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات 600,000  تومان 9999/100 فعال
102 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات 1,125,000  تومان 9999/100 فعال
بازدید ویدیو فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
108 بازدید ویدیو فیسبوک (واقعی) توضیحات 15,000  تومان 1000000/500 فعال
106 بازدید ویدیو فیسبوک (ارزان) توضیحات 20,000  تومان 10000/100 فعال
107 بازدید ویدیو فیسبوک (باکیفیت) توضیحات 90,000  تومان 1000000/500 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
109 فالوور خارجی تیک تاک توضیحات 300,000  تومان 10000/100 فعال
110 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 525,000  تومان 100000/100 فعال
ویو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
115 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 2,000  تومان 1000000/100 فعال
114 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 6,000  تومان 50000/1000 فعال
112 ویو تیک تاک (سریع) توضیحات 9,000  تومان 100000/1000 فعال
113 ویو تیک تاک ارزان توضیحات 11,000  تومان 10000/1000 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
118 لایک تیک تاک (ارزان) توضیحات 30,000  تومان 5000/20 فعال
116 لایک تیک تاک (کیفیت بالا) توضیحات 90,000  تومان 50000/50 فعال
117 لایک تیک تاک (سریع) توضیحات 90,000  تومان 50000/20 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
122 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 3,000  تومان 10000/100 فعال
124 Impressions + Reach توضیحات 8,000  تومان 500000/100 فعال
119 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 9,000  تومان 1000000/100 فعال
120 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 12,000  تومان 700000/100 فعال
125 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات 15,000  تومان 100000/100 فعال
126 Profile Visit توضیحات 15,000  تومان 10000/100 فعال
123 Reach + Impressions + Profile Visit توضیحات 30,000  تومان 100000/100 فعال
121 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 35,000  تومان 10000/100 فعال
127 اینگیجمنت + ایمپرشن + شیر + ریچ + پروفایل ویزیت (پیشنهادی) توضیحات 135,000  تومان 100000/100 فعال
سایر خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
128 ادد پلی لیست آپارات توضیحات 30,000  تومان 100/30 فعال
129 شیر آپارات توضیحات 38,000  تومان 100/30 فعال
130 ویو + لایک + کامنت + واچ تایم آپارات (اختصاصی) توضیحات 75,000  تومان 10000/500 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
131 کامنت ایموجی توضیحات 30,000  تومان 8000/10 فعال
132 کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات 30,000  تومان 10000/10 فعال
137 کامنت با متن دلخواه (میکس) توضیحات 75,000  تومان 100/5 فعال
136 لایک کامنت توضیحات 135,000  تومان 5000/5 فعال
135 کامنت ایموجی (اکانت ایرانی) توضیحات 180,000  تومان 1000/10 فعال
134 کامنت دلخواه ایرانی توضیحات 390,000  تومان 10000/10 فعال
133 کامنت دلخواه ایرانی (واقعی و فعال) توضیحات 705,000  تومان 5000/5 فعال
لایک خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
141 لایک خارجی ارزان توضیحات 3,000  تومان 100000/10 فعال
143 لایک میکس نیترو (تا 20% هدیه) توضیحات 4,000  تومان 100000/100 فعال
139 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 5,000  تومان 10000/20 فعال
142 لایک میکس توربو توضیحات 8,000  تومان 50000/10 فعال
138 لایک خارجی خانم توضیحات 11,000  تومان 10000/100 فعال
144 لایک باکیفیت (جبران ریزش دار) توضیحات 14,000  تومان 50000/10 فعال
146 لایک خارجی واقعی توضیحات 24,000  تومان 20000/20 فعال
145 لایک خارجی سریع و باکیفیت توضیحات 30,000  تومان 100000/10 فعال
147 مولتی لایک تمام پست‌ها توضیحات 30,000  تومان 100000/100 فعال
148 لایک 30 پست آخر اینستاگرام توضیحات 38,000  تومان 100000/300 فعال
140 لایک ترکیه ای + افزایش همه آمار توضیحات 53,000  تومان 10000/100 فعال
اختصاصی پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
154 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 21,000  تومان 5000/1000 فعال
153 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 38,000  تومان 100000/1000 فعال
150 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 83,000  تومان 1000/1000 فعال
151 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 128,000  تومان 1000/1000 فعال
152 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 180,000  تومان 1000/1000 فعال
149 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 375,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
156 فالوور کلاب هاوس (ارزان) توضیحات 255,000  تومان 3000/20 فعال
155 فالوور خارجی کلاب هاوس (باکیفیت) توضیحات 870,000  تومان 5000/50 فعال
ارزانترین های پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
161 👀 بازدید ویدیو (موقتی) توضیحات 2,000  تومان 5000/100 فعال
164 👀ویو ویدیو (فوق ارزان) توضیحات 2,000  تومان 10000/100 فعال
157 ❤️ لایک خارجی فوق ارزان توضیحات 3,000  تومان 5000/10 فعال
162 👀 بازدید ریلز فوق ارزان توضیحات 3,000  تومان 1000/100 فعال
163 ❤️ لایک خارجی (موقتی) توضیحات 3,000  تومان 5000/100 فعال
166 👀 بازدید ویدیو (سرعت پایین) توضیحات 3,000  تومان 50000/100 فعال
158 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 4,000  تومان 5000/25 فعال
165 👁 ویو استوری فوق ارزان (1 استوری) توضیحات 8,000  تومان 5000/10 فعال
167 👁 ویو استوری ارزان (همه استوری ها) توضیحات 9,000  تومان 5000/100 فعال
160 👥 فالوور خارجی فوق ارزان توضیحات 15,000  تومان 5000/50 فعال
159 فالوور خارجی ارزان جدید توضیحات 18,000  تومان 10000/50 فعال
کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
169 کامنت تعریف از پست تیک تاک توضیحات 600,000  تومان 1000/10 فعال
170 کامنت تعریف و تمجید از شخص تیک تاک توضیحات 600,000  تومان 1000/10 فعال
171 کامنت تعریف از پست آهنگ تیک تاک توضیحات 600,000  تومان 1000/10 فعال
172 کامنت تعریف از پست آموزشی تیک تاک توضیحات 600,000  تومان 1000/10 فعال
173 کامنت عمومی ویدیو تیک تاک توضیحات 600,000  تومان 1000/10 فعال
174 کامنت طنز ویدیو تیک تاک توضیحات 600,000  تومان 1000/10 فعال
168 کامنت دلخواه تیک تاک توضیحات 630,000  تومان 1000/10 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
180 سیو اسپاتیفای (Trackو Album) توضیحات 21,000  تومان 100000/20 فعال
177 فالوور اسپاتیفای توضیحات 23,000  تومان 50000/100 فعال
178 اسپاتیفای plays توضیحات 23,000  تومان 500000/1000 فعال
176 اسپاتیفای plays توضیحات 35,000  تومان 1000000000/5000 فعال
181 اسپاتیفای Plays (واقعی) توضیحات 38,000  تومان 100000/1000 فعال
179 فالوور اسپاتیفای (باکیفیت) توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
175 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 120,000  تومان 1000000/1000 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
186 ممبر کانال ارزان توضیحات 60,000  تومان 15000/100 فعال
189 ممبر خارجی توضیحات 68,000  تومان 50000/100 فعال
182 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات 83,000  تومان 30000/500 فعال
183 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 90,000  تومان 35000/500 فعال
184 ممبر کانال کیفیت مناسب توضیحات 125,000  تومان 5000/500 فعال
185 ممبر خارجی (کم ریزش) توضیحات 143,000  تومان 10000/100 فعال
188 ممبر پریمیوم + ویو (7 روزه) توضیحات 525,000  تومان 20000/10 فعال
187 ممبر پریمیوم (30 روزه) توضیحات 2,250,000  تومان 500/100 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
190 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 98,000  تومان 15000/10 فعال
194 ممبر فیک گروه تلگرام (بدون ریزش) توضیحات 128,000  تومان 10000/500 فعال
192 ممبر باکیفیت خارجی توضیحات 197,000  تومان 50000/500 فعال
191 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات 210,000  تومان 20000/500 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
209 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام توضیحات 5,000  تومان 100000/10 فعال
195 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
208 ری اکشن مثبت ( 👍❤️🔥🥰👏😁🎉🤩 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 12,000  تومان 500000/50 فعال
200 Reaction (😢) + ویو پست تلگرام توضیحات 13,000  تومان 10000/50 فعال
205 Reaction (🤬) + ویو پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
201 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام توضیحات 18,000  تومان 20000/10 فعال
204 Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام توضیحات 62,000  تومان 100000/50 فعال
199 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏) (10 پست آینده) توضیحات 120,000  تومان 100000/20 فعال
207 ری اکشن منفی ( 👎💩 🤮😢 😱 ) (10 پست آینده) توضیحات 150,000  تومان 100000/20 فعال
خدمات دیسکورد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
213 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 233,000  تومان 500/50 فعال
212 ممبر آفلاین دیسکورد توضیحات 675,000  تومان 5000/1000 فعال
211 ممبر دیسکورد (کیفیت بالا) توضیحات 690,000  تومان 10000/1000 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
214 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 900  تومان 50000/1000 فعال
215 ممبر کانال (ارزان) توضیحات 38,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
217 لایک لایکی توضیحات 150,000  تومان 10000/10 فعال
221 Reposts لایکی (باکیفیت) توضیحات 195,000  تومان 10000/10 فعال
218 share لایکی توضیحات 225,000  تومان 10000/50 فعال
220 فالوور لایکی (ارزان) توضیحات 375,000  تومان 10000/50 فعال
216 فالوور لایکی توضیحات 600,000  تومان 10000/10 فعال
219 کامنت رندم لایکی توضیحات 675,000  تومان 5000/10 فعال
پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
222 پیج اینستاگرام با کیفیت (تحویل سریع) توضیحات 53,000  تومان 1500000/100000 فعال
223 پیج اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 75,000  تومان 100000/5000 فعال
224 تیک آبی اینستاگرام توضیحات 15,000,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات ساند کلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
228 پلی soundcloud (ارزان) توضیحات 3,000  تومان 10000000/1000 فعال
226 لایک sound cloud توضیحات 83,000  تومان 5000/50 فعال
227 ری پست sound cloud توضیحات 150,000  تومان 10000/20 فعال
225 فالوور sound cloud توضیحات 180,000  تومان 2000/100 فعال
خدمات لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
229 لایک پست لینکدین توضیحات 2,550,000  تومان 2000/50 فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
230 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 375,000  تومان 4000/20 فعال
231 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات 525,000  تومان 4000/20 فعال
232 لایک واقعی توییتر + ایمپرشن توضیحات 525,000  تومان 4000/100 فعال
ریتوئیت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
235 ری پست توییتر (ارزان) توضیحات 23,000  تومان 1000/100 فعال
234 ری پست واقعی توئیتر توضیحات 255,000  تومان 250/50 فعال
233 ری توئیت توییتر توضیحات 330,000  تومان 20000/10 فعال
ویو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
236 ویو ویدیو توئیتر سریع توضیحات 5,000  تومان 500000/20 فعال
237 ویو توییت توییتر + ایمپرشن + 50% لایک توضیحات 255,000  تومان 100000/200 فعال
238 ویو توییت + ایمپرشن + ریتوییت توییتر توضیحات 375,000  تومان 100000/200 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
253 بازدید پست روبیکا (ارزان) توضیحات 3,000  تومان 50000/10 فعال
247 بازدید پست روبیکا (نیترو) توضیحات 6,000  تومان 500000/1000 فعال
242 بازدید پست روبیکا (کیفیت متوسط) توضیحات 9,000  تومان 10000/25 فعال
244 بازدید پست روبیکا (ایرانی) توضیحات 14,000  تومان 50000/100 فعال
248 ❤️لایک پست روبیکا (نیترو) توضیحات 15,000  تومان 40000/100 فعال
243 بازدید پست آخر کانال روبیکا توضیحات 17,000  تومان 10000/25 فعال
249 بازدید کانال روبیکا (5 پست آخر) توضیحات 18,000  تومان 50000/25 فعال
250 بازدید کانال روبیکا (10 پست آخر) توضیحات 26,000  تومان 50000/25 فعال
252 فالوور روبیکا (ارزان) توضیحات 30,000  تومان 10000/100 فعال
245 ❤️لایک پست روبیکا (کیفیت بالا) توضیحات 33,000  تومان 5000/25 فعال
251 بازدید کانال روبیکا (20 پست آخر) توضیحات 36,000  تومان 50000/25 فعال
246 فالوور روبیکا (کیفیت متوسط) توضیحات 83,000  تومان 80000/10 فعال
241 فالوور روبیکا (روبینو) توضیحات 90,000  تومان 25000/25 فعال
240 فالوور روبیکا (روبینو) (کیفیت خوب) توضیحات 135,000  تومان 10000/25 فعال
239 ممبر کانال ایرانی کیفیت بالا توضیحات 270,000  تومان 10000/25 فعال
ری اکشن پریمیوم پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
259 Reaction (😐) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,000  تومان 100000/10 فعال
262 Reaction (🥴) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,000  تومان 100000/10 فعال
266 Reaction (🤡) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,000  تومان 100000/10 فعال
269 Reaction ( 🍌 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,000  تومان 100000/10 فعال
271 Reaction ( 🌚 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,000  تومان 100000/10 فعال
272 Reaction ( 👀 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,000  تومان 100000/10 فعال
273 Reaction ( 😴 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,000  تومان 100000/10 فعال
255 ری اکشن میکس منفی ( 🥱🥴🌚🍌💔🤨😐😈 ) + ویو پست توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
258 Reaction (💋) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
261 Reaction (😭) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
263 Reaction (😈) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
264 Reaction (🐳) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
265 Reaction (🕊) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
267 Reaction (🍓) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
268 Reaction (⚡️ ) + ویو پست تلگرام توضیحات 60,000  تومان 100000/50 فعال
خدمات تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
277 فالوور تردز + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 75,000  تومان 5000/100 فعال
278 فالوور تردز (با کیفیت) توضیحات 75,000  تومان 20000/10 فعال
279 ❤️ لایک تردز (ارزان) توضیحات 105,000  تومان 5000/50 فعال
274 ❤️ لایک تردز (کیفیت متوسط) توضیحات 150,000  تومان 20000/50 فعال
280 ری شیر پست تردز (ارزان قیمت) توضیحات 431,000  تومان 5000/10 فعال
275 ری شیر پست تردز توضیحات 479,000  تومان 5000/10 فعال
281 ❤️ لایک تردز (باکیفیت) توضیحات 600,000  تومان 10000/10 فعال
276 کامنت دلخواه تردز توضیحات 645,000  تومان 1000/10 فعال
ویو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
282 ویو ویدیو short یوتیوب توضیحات 135,000  تومان 100000/100 فعال
283 ویو یوتیوب + 50% لایک (باکیفیت) توضیحات 225,000  تومان 10000/100 فعال
285 ویو یوتیوب + 20% کامنت ایموجی توضیحات 225,000  تومان 1000000/100 فعال
284 ویو + 50% لایک + 10% کامنت ایموجی یوتیوب توضیحات 270,000  تومان 1000000/100 فعال
کامنت یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
288 کامنت تعریف از پست توضیحات 120,000  تومان 1000/10 فعال
289 کامنت ورزشی توضیحات 120,000  تومان 1000/10 فعال
290 کامنت تعریف از شخص توضیحات 120,000  تومان 1000/10 فعال
291 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 120,000  تومان 1000/10 فعال
292 کامنت تعریف از پست آموزشی توضیحات 120,000  تومان 1000/10 فعال
295 کامنت عمومی یوتیوب توضیحات 120,000  تومان 1000/10 فعال
296 کامنت ویدیو طنز یوتیوب توضیحات 120,000  تومان 1000/10 فعال
297 کامنت دلخواه یوتیوب (ارزان) توضیحات 120,000  تومان 5000/10 فعال
293 کامنت تعریف از گیم توضیحات 180,000  تومان 1000/10 فعال
294 کامنت فیلم توضیحات 180,000  تومان 1000/10 فعال
286 کامنت (دلخواه و واقعی) یوتیوب توضیحات 255,000  تومان 10000/10 فعال
287 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 390,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
298 فالوور توییچ توضیحات 23,000  تومان 10000/100 فعال
301 فالوور توییچ ارزان توضیحات 23,000  تومان 5000/50 فعال
299 فالوور توییچ + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 60,000  تومان 20000/50 فعال
302 بازدید کانال توییچ توضیحات 165,000  تومان 100000/10 فعال
300 فالوور توییچ باکیفیت توضیحات 255,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات پینترست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
303 فالوور پینترست واقعی توضیحات 1,244,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
305 بازدید کانال ایتا (پست آخر) توضیحات 38,000  تومان 30000/25 فعال
306 بازدید کانال ایتا (5 پست آخر) توضیحات 41,000  تومان 1000/25 فعال
307 بازدید کانال ایتا (10 پست آخر) توضیحات 60,000  تومان 1000/25 فعال
308 بازدید کانال ایتا (20 پست آخر) توضیحات 75,000  تومان 1000/25 فعال
309 ممبر کانال ایتا (ارزان) توضیحات 330,000  تومان 5000/25 فعال
304 ممبر کانال ایتا (با کیفیت) توضیحات 420,000  تومان 2000/50 فعال
310 ممبر پاپ کانال ایتا (1 ساعته) توضیحات 675,000  تومان 1000/1000 فعال
311 ممبر اجباری کانال ایتا توضیحات 1,020,000  تومان 5000/500 فعال
خرید اکانت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
312 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (3 ماهه) توضیحات 1,200,000  تومان 1000/1000 فعال
313 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (6 ماهه) توضیحات 1,950,000  تومان 1000/1000 فعال
314 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (12 ماهه) توضیحات 2,250,000  تومان 1000/1000 فعال
کامنت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
316 کامنت تعریف از پست توییتر توضیحات 1,406,000  تومان 1000/5 فعال
317 کامنت تعریف و تمجید از شخص توییتر توضیحات 1,406,000  تومان 1000/5 فعال
318 کامنت تعریف از پست آموزشی توییتر توضیحات 1,406,000  تومان 1000/5 فعال
319 کامنت اخبار توییتر توضیحات 1,406,000  تومان 1000/5 فعال
320 کامنت عمومی توییتر (مناسب پست متن) توضیحات 1,406,000  تومان 1000/5 فعال
321 کامنت طنز توییتر توضیحات 1,406,000  تومان 1000/5 فعال
315 کامنت دلخواه توییتر توضیحات 1,562,000  تومان 1000/5 فعال
322 کامنت ایموجی توییتر (X) توضیحات 3,000,000  تومان 1000/10 فعال
ری اکشن پست فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
323 ری اکشن [LOVE ❤️] پست فیسبوک توضیحات 42,000  تومان 10000/50 فعال
324 ری اکشن [HaHa 😂] پست فیسبوک توضیحات 42,000  تومان 10000/50 فعال
327 ری اکشن [Sad 😢] پست فیسبوک توضیحات 42,000  تومان 10000/50 فعال
329 ری اکشن [Likes👍] پست فیسبوک توضیحات 42,000  تومان 10000/50 فعال
330 ری اکشن [Angry🤬] پست فیسبوک توضیحات 42,000  تومان 10000/50 فعال
331 ری اکشن [Wow😲] پست فیسبوک توضیحات 42,000  تومان 10000/50 فعال
332 ری اکشن [Care 🥰] پست فیسبوک توضیحات 42,000  تومان 10000/50 فعال
325 ری اکشن [😘] پست فیسبوک توضیحات 50,000  تومان 10000/100 فعال
326 ری اکشن [😱] پست فیسبوک توضیحات 50,000  تومان 10000/100 فعال
328 ری اکشن [😠] پست فیسبوک توضیحات 50,000  تومان 10000/100 فعال
استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
335 بازدید استوری تلگرام ارزان توضیحات 20,000  تومان 100000/10 فعال
333 👀 ویو استوری تلگرام (باکیفیت) توضیحات 60,000  تومان 50000/10 فعال
334 بازدید استوری تلگرام باکیفیت توضیحات 90,000  تومان 100000/10 فعال
336 لایک استوری تلگرام توضیحات 165,000  تومان 10000/10 فعال
فالوور آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
337 فالوور آپارات ارزان توضیحات 60,000  تومان 200/50 فعال
338 فالوور آپارات (یاقوت) توضیحات 90,000  تومان 100000/100 فعال
بازدید ویدیو آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
341 بازدید ویدیو آپارات (یاقوت) توضیحات 8,000  تومان 100000/1000 فعال
340 بازدید واقعی ویدیو آپارات توضیحات 12,000  تومان 1000/50 فعال
339 بازدید اتومات پست های آپارات (واقعی) توضیحات 23,000  تومان 1000/100 فعال
لایک آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
342 لایک آپارات (یاقوت) توضیحات 38,000  تومان 5000/100 فعال
کامنت آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
343 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فوتبالی) توضیحات 53,000  تومان 30/10 فعال
344 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های آموزشی) توضیحات 53,000  تومان 30/10 فعال
345 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های طنز) توضیحات 53,000  تومان 30/10 فعال
346 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فیلم و سریال) توضیحات 53,000  تومان 30/10 فعال
347 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های گیم و بازی) توضیحات 53,000  تومان 30/10 فعال
348 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 60,000  تومان 30/10 فعال
واچ تایم آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
349 واچ تایم آپارات (اختصاصی) توضیحات 600,000  تومان 100/10 فعال
سایر خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
351 لایک لایو تیک تاک توضیحات 5,000  تومان 1000000/10 فعال
350 شیر پست تیک تاک توضیحات 11,000  تومان 1000000/50 فعال
بوست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
354 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (1 روزه) توضیحات 2,850,000  تومان 1000/10 فعال
353 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (7 روزه) توضیحات 13,500,000  تومان 10000/5 فعال
352 بوست کانال تلگرام (30 روزه) توضیحات 22,500,000  تومان 1000/10 فعال
خدمات ترافیک وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
355 ترافیک جهانی از گوگل توضیحات 6,000  تومان 100000/100 فعال
356 ترافیک جهانی از اینستاگرام توضیحات 6,000  تومان 100000/100 فعال
357 ترافیک جهانی از توییتر توضیحات 6,000  تومان 100000/100 فعال
358 ترافیک جهانی از فیسبوک توضیحات 6,000  تومان 100000/100 فعال
359 ترافیک جهانی از لینکدین توضیحات 6,000  تومان 100000/100 فعال
خدمات رامبل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
360 ویو ویدیو رامبل توضیحات 68,000  تومان 100000/1000 فعال
361 ویو ویدیو رامبل واقعی توضیحات 143,000  تومان 100000/1000 فعال
خدمات واتساپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
364 Reaction (👍) پست واتساپ توضیحات 345,000  تومان 200/10 فعال
365 Reaction (❤️) پست واتساپ توضیحات 345,000  تومان 200/10 فعال
366 Reaction (😂) پست واتساپ توضیحات 345,000  تومان 200/10 فعال
367 Reaction (😲) پست واتساپ توضیحات 345,000  تومان 200/10 فعال
368 Reaction (😥) پست واتساپ توضیحات 345,000  تومان 200/10 فعال
369 Reaction (🙏) پست واتساپ توضیحات 345,000  تومان 199/10 فعال
370 ری اکشن میکس واتساپ (👍❤️😂😲😥🙏) توضیحات 345,000  تومان 200/10 فعال
363 ممبر کانال واتساپ ارزان توضیحات 444,000  تومان 500/10 فعال
362 ممبر کانال واتساپ توضیحات 518,000  تومان 500/10 فعال
ریلز (Reels)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
372 لایک reels ارزان توضیحات 7,000  تومان 100000/10 فعال
371 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات 8,000  تومان 50000/100 فعال
373 نظرسنجی ریلز (Reels Quiz Voting) توضیحات 450,000  تومان 10000/10 فعال
کامنت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
374 کامنت رندوم تلگرام (ایرانی-عربی) توضیحات 240,000  تومان 5000/10 فعال
ویو لایو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
375 ویو لایو یوتیوب (15 دقیقه ای) توضیحات 39,000  تومان 50000/100 فعال
376 ویو لایو یوتیوب (30 دقیقه ای) توضیحات 72,000  تومان 50000/100 فعال
377 ویو لایو یوتیوب (60 دقیقه ای) توضیحات 143,000  تومان 50000/100 فعال
اشتراک گذاری یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
379 اشتراک گذاری یوتیوب (کیفیت متوسط) توضیحات 38,000  تومان 100000/100 فعال
378 اشتراک گذاری یوتیوب توضیحات 171,000  تومان 100000/500 فعال
خدمات Quora
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
380 فالوور Quora توضیحات 405,000  تومان 10000/10 فعال
بازدید پست های آینده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
381 بازدید ۵ پست تلگرام (آینده) توضیحات 18,000  تومان 2000000/100 فعال
382 ویو 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات 30,000  تومان 1000000/100 فعال
383 بازدید 30 پست تلگرام (آینده) توضیحات 105,000  تومان 2000000/100 فعال
بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
388 بازدید تک پست تلگرام (ارزان) توضیحات 900  تومان 300000/100 فعال
386 بازدید تک پست تلگرام (ویژه محدودیت) توضیحات 2,000  تومان 300000/10 فعال
389 بازدید تک پست تلگرام (سریع) توضیحات 2,000  تومان 100000/300 فعال
387 بازدید تک پست تلگرام + 20% ری اکشن میکس مثبت توضیحات 5,000  تومان 80000/1000 فعال
384 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا توضیحات 14,000  تومان 200000/100 فعال
385 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات 17,000  تومان 100000/100 فعال
فالوور میکس ایرانی و خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
396 فالوور ایرانی ارزان توضیحات 18,000  تومان 100000/10 فعال
391 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 23,000  تومان 800000/10 فعال
392 فالوور ایرانی - هندی توضیحات 35,000  تومان 10000/100 فعال
397 فالوور اختصاصی (پیشنهادی) توضیحات 41,000  تومان 80000/100 فعال
395 فالوور ایرانی (آلفا) توضیحات 44,000  تومان 350000/100 فعال
393 فالوور ایرانی متا (ارتقا کیفیت) توضیحات 54,000  تومان 25000/100 فعال
390 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 60,000  تومان 150000/100 فعال
394 فالوور خارجی + بازدید آخرین استوری توضیحات 68,000  تومان 400000/100 فعال
فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
403 فالوور پروفایل فیسبوک (ارزان) توضیحات 29,000  تومان 10000/100 فعال
402 فالوور پروفایل/ پیج فیسبوک (ارزان) توضیحات 30,000  تومان 5000/100 فعال
398 فالوور پروفایل فیسبوک توضیحات 225,000  تومان 2000/100 فعال
401 فالوور + لایک پیج فیسبوک توضیحات 240,000  تومان 5000/1000 فعال
400 فالوور پیج فیسبوک (Classic) توضیحات 255,000  تومان 200000/500 فعال
399 فالوور پروفایل فیسبوک (جبران ریزش 30 روز) توضیحات 1,950,000  تومان 1000/25 فعال
لایک فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
405 لایک پست فیسبوک توضیحات 75,000  تومان 5000/50 فعال
404 لایک سریع پست فیسبوک توضیحات 108,000  تومان 50000/50 فعال
406 لایک پیج فیسبوک توضیحات 300,000  تومان 50000/100 فعال
خدمات نماشا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
407 بازدید نماشا توضیحات 8,000  تومان 10000/500 فعال
تبلیغات تلگرام (ads)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
408 بازدید تلگرام ads توضیحات 120,000  تومان 20000/5000 فعال
409 بازدید تلگرام ads (سریع) توضیحات 600,000  تومان 20000/2000 فعال
منشن اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
412 منشن اینستاگرام (فالوینگ های پیج هدف) توضیحات 180,000  تومان 100000/1000 فعال
415 منشن اینستاگرام (خروجی براساس هشتگ) توضیحات 180,000  تومان 100000/1000 فعال
410 منشن اینستاگرام (لیست دلخواه شما) توضیحات 191,000  تومان 100000/1000 فعال
411 منشن اینستاگرام (فالورهای پیج هدف) توضیحات 191,000  تومان 100000/1000 فعال
414 منشن اینستاگرام (خروجی براساس کامنت گذارن یک پست) توضیحات 225,000  تومان 100000/1000 فعال
خدمات تبلیغات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
417 اسپانسری ربات دانلودر اسپاتیفای (40% تخفیف) توضیحات 4,500,000  تومان 1000/1000 فعال
416 اسپانسری ربات دانلودر اینستاگرام (40% تخفیف) توضیحات 15,000,000  تومان 1000/1000 فعال
بازدید لایو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
418 بازدید لایو تیک تاک (15 دقیقه) توضیحات 32,000  تومان 20000/10 فعال
419 بازدید لایو تیک تاک (30 دقیقه) توضیحات 60,000  تومان 20000/10 فعال
420 بازدید لایو تیک تاک (60 دقیقه) توضیحات 114,000  تومان 20000/10 فعال
کامنت فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
421 کامنت دلخواه پست فیسبوک توضیحات 720,000  تومان 10000/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد